zajímavé články

Kalendář podpoří broumovské kostely - Katolický týdeník

Setkávání s Bohem není vždy jednoduché

brána, zeď, tma, lampa / foto Jan Kovář www.jankovar.cz

Setkávání s Bohem není vždy jednoduché.
Někdy si člověk připadá, jako by stál před vysokou zdí.

Kamarád mi namaloval obraz

V závěru Bible, v knize Zjevení svatého Jana se píše: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zj 3,20). Jeden anglický malíř jménem William Holman Hunt převedl tento verš na plátno a své dílo nazval „Light of the World“ (Světlo světa); lidově se mu začalo říkat „Jesus at the Door“ (Ježíš u dveří). Obraz vznikl v roce 1854 a uchovává se v katedrále svatého Pavla v Londýně. V roce 2009 jsem požádal svého dobrého kamaráda a malíře Jean-Pierra Kolasinského, aby mi namaloval podobný obraz, jen aby přidal pár detailů. Obraz jsem nazval právě „Dveře srdce“.

Na obraze vidíme Ježíše, který klepe na dveře domu. „Hle, stojím přede dveřmi a tluču.“ Dům představuje život každého z nás a dveře symbolizují dveře našeho srdce. Na první pohled máme dojem, že dům je opuštěný, protože dveře jsou celé zarostlé plevelem a trním, ze střechy se plazí břečťan. Jenže dům je obydlený, uvnitř se svítí. Dveře, u kterých Ježíš stojí, se zjevně dost dlouho nepoužívaly. Možná, že se o to víc využívaly jiné dveře vedoucí na ulici: Jsou to krásné dveře, představují třeba umění, sport nebo sdílení s druhými. A další, už poněkud ošklivější dveře představují sobectví, lačnost po penězích nebo žárlivost. Na tom tolik nesejde. Pro nás je důležité, že dveře vedoucí k Bohu se už dlouho neotevřely. Ježíš to ale nevzdává, dál tiše klepe. Jako by k nám obracel svůj tázavý pohled: „Myslíš, že mi někdy otevře?“

Je zamčeno. Zevnitř.

Malíře jsem požádal, aby na dveře přimaloval klíčovou dírku. Možná, že je zamčeno. Tolik žen a mužů uzamklo svá srdce… Otočím klíčem – protože moji rodiče se rozvedli. Znovu otočím klíčem – protože jediná osoba, která mi vyprávěla o Bohu, moje babička, zemřela navzdory mým dětským modlitbám. Mohu zamknout na další západ – kvůli těžké zkoušce, nemoci, studijnímu nebo pracovnímu selhání. A ještě znovu – protože se mi zdá, že Bůh je hluchý a neslyší mé modlitby. Další cvaknutí – protože Bůh se jeví zcela bezmocný vůči až pohoršlivému zlu. A definitivní otočení klíčem – protože podle všeho je snazší žít, jako by Bůh vůbec nebyl.

Když mi toto dojde, je třeba pojmenovat, kdy a proč jsem se takto uzavřel či zatvrdil. Aniž bych si to uvědomoval, tyto mé bloky mohly způsobit, že jsem nevnímal Boží volání. Jakmile si začnu tyto věci uvědomovat, začínám odemykat – mé srdce se začíná otvírat.

Vyrážet dveře není Boží styl

Na obrazu si můžeme všimnout dalšího zvláštního detailu, který je patrný už na původním plátně Williama Hunta. Na dveřích chybí klika. Nějaká tam přece musí být, jinak by dveře nefungovaly. Jenže klika je pouze zevnitř… na naší straně!

To se vztahuje na každého z nás – Ježíš klepe na dveře našeho srdce, ale sám nikdy nepoloží ruku na kliku, aby si otevřel. Vyrážet dveře, to není jeho styl. Je ohleduplný a plně respektuje naši svobodu. Je na nás, jestli ho zaslechneme. Je na nás, zda mu otevřeme.

Ťukání Pána Boha na dveře našeho srdce se projevuje mnoha způsoby: prostá krajina, setkání, svědectví, inspirativní kniha, film, radostná nebo naopak smutná událost… Jestliže zaslechneme jeho hlas, stačí mu otevřít a říct: „Vejdi, Pane, a zůstaň u mě!“

A Bůh se v našem životě záhy projeví. Nám lidem trvá někdy dlouho, než Bohu otevřeme, ale pokud my lidé bušíme s upřímností na jeho dveře, on neotálí a své srdce nám otvírá, věrný svému slovu: „Hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7)

Nikdo není vyloučen

„Zvu každého křesťana v jakékoli situaci k tomu,
aby se ještě dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem,
nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat
a že ho bude každý den bez ustání hledat.

Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká.
Nikdo není vyloučen. Kdo se k tomu odváží, nebude Pánem zklamán,
a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že on už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí.

Nyní je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu:  
´Pane, nechával jsem se oklamávat,
tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou,
ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil své spojení s tebou.
Potřebuji tě. Pane, přijmi mne opět do své vykupitelské náruče.´
Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili!“ (papež František)

Se svolením zpracováno podle knížky: P. René Luc, Patnáct podobenství,
kterou vydalo nakladatelství Doron. Redakčně upraveno.

zdroj

Víra.cz, Bůh, křesťanství

Listopadová revoluce 1989 a Anežka Česká

Listopadová revoluce 1989 a Anežka Česká

Anežka: cesta k návratu svobody
po čtyřiceti letech útlaku

Před více než dvaceti lety dosáhla velká postava našich duchovních dějin, Anežka Česká, koruny svatosti a o pět dní poté, 17. listopadu 1989 zahájil policejní zásah proti studentské demonstraci na Národní třídě události „sametové revoluce“. Zdá se, jako by Anežčiny prosby v nebi „otevřely“ pro naši zemi cestu k návratu svobody po čtyřiceti letech útlaku.

Z bohoslužby v pražské katedrále 25. listopadu 1989 odcházelo velké množství lidí na slavnou manifestaci na Letenskou pláň moderovanou tehdejším disidentem P. Václavem Malým. Byla to první manifestace, kterou v přímém přenosu vysílala televize. 

Každá krize má v sobě kromě negativ 
i výzvu ke změně

Časový odstup více než dvaceti let od pádu železné opony nabízí také vhodnou příležitost k ohlédnutí zpět nejen pro společnost, ale i pro nás věřící. Každá krize, i ta dnešní, má v sobě vedle mnoha negativ i výzvu ke změně, k obratu k lepšímu.

Připomeňme si ale znovu odkaz přemyslovské princezny Anežky. Jsem přesvědčen, že k nám naléhavě promlouvá i přes propast několika staletí. Byla královskou dcerou a členkou mocného a vlivného rodu. Odmítla však výhody, které jí z této nepochybně i politicky vlivné pozice plynuly, a rozhodla se dobrovolně sestoupit z lesku a přepychu do „podhradí“ a zde sloužit potřebným. Není to obecná srozumitelná výzva a cesta ke společenské obnově? Se svolením převzato z www.kardinal.cz.
Redakčně upraveno.

zdroj

Víra.cz, Bůh, křesťanství

Bože, dej mi svou vodu, ať už nežízním

Bože, dej mi svou vodu, ať už nežízním

Ezechielova prorocká vize ze 6. století př. n. l:

Přivedl mě ke vchodu do chrámu v Jeruzalémě. A hle, zespodu prahu se řinula k východu voda. Na břehu toho potoka bylo pak po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi: „Tato voda odtéká na východ, teče dolů a vlévá se do [mrtvého] moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. Při potoku na obou březích roste veliké množství stromů, jimž nevadne listí. Zároveň nepřestávají plodit, ale každý měsíc přinášejí rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jejich ovoce bude sloužit za pokrm a jejich listí jako lék.“ (srov. Ez 47,1-12)

Mrtvé moře i poušť ožívají

V 6. stol. př. Kr. byli Izraelité ve vyhnanství v Babylonii. Jeruzalém i chrám byly zničeny. Vše se zdálo ztracené. Prorok Ezechiel ale v prorocké vizi popisuje „nový chrám“.

Symbolika je velmi silná pro každého, kdo zná místní podmínky a lokalitu. Jeruzalém totiž leží na hřebenu pohoří. Na východ od něj začíná poušť svažující se 1 km k Mrtvému moři. Zde se zeleň a květy normálně objeví jen v době podzimních dešťů. Stromy zde nerostou… Ale v Ezechielově proroctví – po zavlažení „vodou z chrámu“ – zde vládne život, rostou stromy a stále plodí. Navíc ožívají vody mrtvého moře…

Ježíš Kristus – nový chrám, z něhož prýští voda života

Tím novým chrámem je sám Ježíš Kristus.
Z něho vyvěrá živá voda Ducha svatého (srov. Jan 7,38; 19,34). 
Voda z tohoto pramene uzdravuje, oživuje a přináší znovuzrození (srov. Jan 3,5).
Každý z nás tak může čerpat uzdravující vodu přímo z tohoto duchovního chrámu.
Tato voda nás zároveň uschopňuje nést plody a nebýt uschlým stromem.
Každý z nás může být napojený na tento pramen, jímž je Ježíš Kristus.

Kdo se napije této vody, nebude žíznit navěky (Ježíš Kristus)

Ježíš řekl: 

„Každý, kdo pije normální vodu, bude znovu žíznit,
kdo se však napije vody,
kterou mu dám já,
nebude už žíznit navěky.
Voda, kterou mu dám já,
se v něm stane pramenem vody
tryskající k věčnému životu.
Kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit“ 
(srov. Jan 4, 13-15; 6,35).

„Pane, dej mi tu vodu,“ 
řekla žena, 
„ať už nežízním.“ 
(srov. Jan 4, 13-15).

Nechávejme se jím občerstvovat,
nebojme se pravdivě hledět na pouště ve svém životě
a vpouštět do nich tuto oživující vodu.

zdroj

Víra.cz, Bůh, křesťanství

Z křesťanského světa

Zprávy a novinky z „křesťanského světa“, promluvy a duchovní život.

Křesťanské weby, sítě a aplikace ve světě

Pokud vládnete Angličtinou (nebo se chcete učit jazyk modlitbou), mohly by vás zaujmout některé ze zahraničních internetových platforem. Potřebujete organizér modliteb? Hledáte kázání ke konkrétním příležitostem? Nebo jen máte náladu na dobrý film? Vše je k dispozici. 


1. GodTube: Watch Christian Videos! 

Jak propojit „prokrastinační“ videa s evangelizací? Na to přišla křesťanská obdoba YouTube. Portál obsahuje klipy všech možných kategorií – od inspiračních přes hudební nebo jen humorná. Pokud si založíte účet (možno přihlásit se přes Facebook nebo Google Account), můžete nahrávat a spravovat vlastní média. 

(GodTube.com)

 2. Gospler: Spreading Jesus‘ love

Mottem portálu Gospler je chvála Boha doslova obrazem a hudbou. Na webu najdete hudební inspiraci, mnohdy včetně textového a akordového doprovodu, a řadu graficky vyvedených motivačních a inspirativních citátů. Zvláštní část stránek je dostupná pouze registrovaným uživatelům. 

(gospler.com)

3. Bible.is

Read. Listen. See. Bible se dá nejen číst, ale i poslouchat. Pokud máte zájem kombinovat čtení Písma s procvičováním angličtiny, je pro vás aplikace na Bible.is to nejlepší. Samozřejmě obsahuje i textovou verzi.

(Bible.is)

4. Got Questions

Existuje Bůh? Je Bible skutečně od Boha? Co je po smrti? Aplikace obsahuje nabídku odpovědí na základní teologické otázky.

(www.gotquestions.org

5. Sermon Audio

Homilie na jakékoli téma? Můžete si vybrat – podle tématu, pasáží, data nebo oblíbeného kazatele. Většinou ve formě audionahrávek, ale jsou k dispozici i videa nebo texty. 

(www.sermonaudio.com)

6. Bible zpaměti?

Umět Písmo zpaměti se může hodit – když si jej na dovolenou zapomenete sbalit, když chcete udělat dojem před přáteli, nebo se jen lépe v biblických textech orientovat. Zapamatovat si konkrétní pasáže pomáhají dvě dobré aplikace.

Bible Minded App